Welcome to our website

As a consulting company, EKSPERT-SITR LTD in Koszalin came into being on the 1st of March 1992.

Więcej

Environmental protection

We develop such reports on the impact of projects on the environment with particular emphasis on projects related to renewable energy sources.

Więcej

Technology and construction projects

We develop technology and construction projects in the field of renewable energy sources adapted to the conditions and requirements of the investor and the resources held by him.

Więcej

RES Projects

We carry out projects co-financed from the European Social are called upon.

Więcej

Cooperation

We work with research institutions, agricultural advisory centers, experts from various fields.

Więcej

Real Estate Appraisal

Więcej

Zakład konwersji odpadów komunalnych na energię elektryczną i cieplną

Wdrożenie:

System wdrażany jest w dwóch lokalizacjach:

 • Wągrowiec, woj. wielkopolskie,
 • Zapolice, woj. łódzkie

Założenia i rezultaty:

Głównym celem ekologicznym projektowanego przedsięwzięcia jest przetworzenie odpadów komunalnych, poprodukcyjnych oraz rolniczych na energię elektryczną, cieplną oraz etanol. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko.

Technologia typu "K" energetycznego recyklingu odpadów i spalania biomasy jest uniwersalną technologią, przy pomocy której można samodzielnie termicznie utylizować dowolne odpady lub spalać w dowolnych mieszankach różne rodzaje biomasy. Technologia typu "K" umożliwia termiczną utylizację dowolnych rodzajów odpadów oraz spalania dowolnej biomasy o łącznej zawartości wilgoci do 90% udziału masowego, przy zachowaniu dopuszczalnych emisji substancji szkodliwych do atmosfery i do gleby, poniżej wartości określonych jako wartości dopuszczalne w stosownych zarządzeniach i normach krajowych oraz dyrektywach unijnych. Źródło energii dla elektrociepłowni parowej z turbozespołem parowym stanowi instalacja kotłowa. Jako instalację do spalania wybrano układ technologiczny typu "K" składający się z komory obrotowej, w której zrealizowany jest proces suszenia i odgazowania biomasy oraz z komory fluidalnej, w której w górnej części spalane są gazy pirolityczne, a w dolnej części spalany jest karbonizat pozostały po odgazowaniu biomasy pochodzącej z odpadów, biomasy pochodzenia leśnego, rolniczego. Powstałe w komorze fluidalnej spaliny oczyszczane są z lotnego popiołu i lotnego koksiku w komorze separacji i są dopalane w komorze dopalania kotła.

Elementy systemu:

 • instalacja biogazowa,
 • instalacja termicznej utylizacji odpadów z układem kotłowym typu "K",
 • gorzelnia,
 • instalacja do produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych,
 • stawy glonowe - laguny,

Wytwarzane produkty:

 • etanol i energia odnawialna (cieplna i elektryczna w skojarzeniu) z wywaru i innych substratów organicznych,
 • hodowla biomasy glonowej z wykorzystaniem zanieczyszczonych odcieków z biogazowni oraz CO2,
 • termiczna utylizacja masy pofermentacyjnej oraz innych odpadów organicznych,
 • produkcja prefabrykowanych materiałów budowlanych.

Schemat ideowy systemu:

Schemat Zapolice
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2023